Edizioni Condaghes
Edizioni Condaghes

condaghes.com

Titoli
Titoli
Autori
Notizie
Documenti

CATALOGO

S┤acontŔssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde

Autore/i Robert Louis Stevenson
A cura di CÓrminu Pintore
Anno di edizione 2012
ISBN 978-88-7356-172-9
Collana └ndalas
Pagine 112
Formato Dim. 150x210 mm
Supporto Libro
Prezzo € 12,00
S┤acontŔssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde

Sr. Utterson, s┤abogadu, est isgrisidu meda pro neghe de su testamentu de su cumpàngiu corale suo Dr. Jekyll. In ie b┤at iscritu chi, semper e cando su dotore s┤imbergat, tando tale Hyde diat dèpere pigare sa parte sua. Ello chie est custu Edward Hyde, chi totu Londra nd┤allegat in mala manera, e chi lu sunt finas chirchende pro disacatos mannos chi at fatu? Ite b┤intrat s┤amigu suo nòdidu cun cussu dimòniu? In custu contu ispantosu, Stevenson nos allegat de su Bene e de su Male, de su chirru nostru prus dèchidu chi bogamus a campu e de su chirru nostru malu chi istichimus. Su gèniu iscotzesu, chin s┤istile suo donosu e desempladu nos acumpàngiat in custu biàgiu orrorosu.